Geri Anasayfa

Detay

Öğretmen Adaylarının Şiddetin Nedenlerine İlişkin Görüşleri

Özet
Günümüzde toplumsal yaşam içeresinde en temel sorunlardan birisine dönüşen şiddet sarmalının birçok nedene dayandığı söylenebilir. Şiddet, sadece gelişmekte olan ülkelerin değil; aynı zamanda gelişmiş ülkelerin de sorunudur. Özellikle gelişmiş ülkelerde okulların şiddet etkinliklerinin hedefi haline dönüşmesi acil ve hayati önlemleri zorunlu hale getirmektedir. Şiddet algısının kavramsal olarak tanımlanmasında ve ifade edilmesindeki farklılıklar, şiddetin düzeyi ve derecesini belirlemekte ortak bir fikir birliği oluşturulmasını engellemektedir. Günümüzde toplumsal bir soruna dönüşen şiddet olgusunun eğitim boyutundaki etkilerinin bireyin gelişimi açısından da ciddi sıkıntılar oluşturduğu söylenebilir. Bu bağlamda araştırma öğretmen adaylarının şiddetin nedenlerine ilişkin algılarını saptamaya yönelik olarak yapılmıştır. Araştırmanın evrenini, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Biyoloji, Türk Dili Edebiyatı, Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, Fizik, Kimya, Coğrafya, Tarih ve Güzel Sanatlar Eğitimi bölümlerinde öğrenim gören son sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Son sınıf öğrencilerinin seçilmesinin temel nedeni, öğretmenlik uygulaması sırasında bulundukları okullarda şiddetin nedenlerine ilişkin gözlemlerine dayanarak oluşturdukları algıları saptamaktır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Koçyiğit, Gündoğdu ve Bay(2011) tarafından geliştirilen anket kullanılmıştır. Ankette şiddetin nedenlerine ilişkin toplam 6 boyuttan sadece öğretmen, Okul, medya ve teknoloji boyutları alınarak uygulanmıştır. Araştırmada örneklem olarak toplam 298 öğretmen adayı alınmış ve bunlara anket uygulanmıştır. Araştırmada bulguların çözümlenmesinde betimsel istatistikten yararlanılmıştır. Verilerin analizinde yüzde, frekans, standart sapma ve aritmetik ortalama kullanılmıştır. Şiddet olgusunun değişkenlere göre düzeyi ve algılanma biçiminin 3 boyut; Öğretmen, Okul, Medya ve Teknoloji açısından dağılımının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Şiddet, öğretmen adayı, öğretmenlik uygulaması