Geri Anasayfa

Detay

Kamu hizmetlerinde görevli personelin yenilikçi kişilik özellikleri ile işten ayrılma niyetleri arasındaki ilişki: Güvenlik hizmetlerinde görevli idari ve güvenlik personeli üzerine bir uygulama

Özet
Son yıllarda kamu hizmetlerinde beşeri sermaye üzerine yapılan çalışmalar artmaktadır. Beşeri sermayenin etkili kullanımı bir yandan kamusal kaynakların etkili kullanımını beraberinde getirirken, bir yandan da verilen hizmetin kalitesini arttırmaktadır. Yenilikçilik ve işten ayrılma niyeti, kamu kurumlarında beşeri sermayenin etkili kullanımında rolü olan iki önemli kavramdır. Literatürde her ne kadar yenilikçi kişilik özellikleri ve işten ayrılma niyeti üzerine çalışmalar yapılmış olsa da, bu iki kavramı bir arada değerlendirerek ilişkilendiren yeterli çalışmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle bu araştırmada, kamu hizmetlerinde görevli güvenlik ve idare personelinin yenilikçi kişilik özellikleri ile işten ayrılma niyetleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini, 2019 yılının birinci ayında Tunceli İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerde ve komutanlığa bağlı idari birimlerde görev yapan personel; örneklemini ise seçkisiz gönüllülük usulüne göre araştırmaya katılan 401 güvenlik personeli oluşturmaktadır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre yenilikçi kişilik boyutları ve işten ayrılma niyeti puanları katılımcıların yaş, eğitim durumu, mesleki deneyim, medeni durum ve görev tiplerine göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaşmamaktadır (p>0.05). Korelasyon analizi sonuçlarına göre ise işten ayrılma niyeti ile fikir önderliği (r=0.432; p<0.01), değişime direnç (r=0.421; p<0.01), risk alma (r=0.345; p<0.01) ve toplam yenilikçi kişilik puanları (r=0.558; p<0.01) arasında istatistiksel olarak yüksek düzeyde anlamlı ve pozitif yönde ilişkiler bulunmuştur. Dolayısıyla yenilikçi kişilik düzeyindeki artış, bireylerin işten ayrılma niyetlerini arttırmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Güvenlik hizmetleri, İşten ayrılma niyeti, Bireysel yenilikçi kişilik