Geri Anasayfa

Detay

DEĞİŞKENLER AÇISINDAN BİR SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMASI

Özet
Bu araştırma makalesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ve Balıkesir Üniversitesi’nde yüksek öğrenimlerini devam ettirmekte olan öğrencilerin sosyal medya alışkanlıkları ile sahip oldukları değişkenler arasında etkileşim olup olmadığını saptamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin, yüksek öğrenim gördükleri üniversiteler, cinsiyet, yaş, sınıf ve akademik başarı düzeyleri, internet ve sosyal medya’da geçirdikleri süreler, tercih ettikleri sosyal medya uygulamaları, araştırmanın değişkenleri olarak tespit edilmiştir. Metod olarak, yüz yüze anket yöntemi kullanılmış, verilere basit tesadüf örneklem yolu ile toplam 569 (N=569) öğrencinin anket sorularına vermiş oldukları cevaplar doğrultusunda ulaşılmıştır. Verilerin istatistiksel analizinde, tarama modelinden faydalanılmış, alt problemlerin analizinde bağımsız örneklemler için t testi ve tek faktörlü varyans analizi (Anova), veri analizinde ise SPSS 21.00 paket programı kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin bilgisayar ortamına aktarılması sürecinden sonra kayıp veri ve uç değer analizleri yapılmış ve veri setinin normallik özelliği incelenmiştir. Bu amaçla Kolmogorov-Smirnov testi ve Histogram grafikleri incelenerek veri setinin parametrik nitelik taşıdığı belirlenmiştir. Son aşamada ise Levene homojenlik değerleri incelemeye alınmıştır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin sadece "cinsiyet" değişkeni ile sosyal medya kullanım alışkanlıkları arasında herhangi bir etkileşim olmadığı, buna karşın; "üniversite, yaş, sınıf düzeyi, akademik başarı düzeyi, internette ve sosyal medya’da geçirilen süre, sosyal medya uygulamaları" değişkenleri arasında bir etkileşim olduğu saptanmıştır. Özetle; bu çalışma, yüksek öğrenim gören öğrencilerin, sosyal medya kullanım alışkanlıkları ile ilgili değişkenler açısından bilgi verici olması bakımından önemlidir.

Anahtar Kelimeler
Sosyal medya, öğrenci, kullanım alışkanlığı, değişken.