Geri Anasayfa

Detay

LİSANSÜSTÜ EĞİTİME ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KABUL SÜRECİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN BİR BİLİŞİM SİSTEMİ TASARIMI

Özet
Bu çalışmanın birbirini izleyen üç amacı bulunmaktadır. İlk amaç, lisansüstü eğitime öğrenci seçim ve kabul süreçlerinde yaşanan problemleri tespit etmektir. İkinci amaç, tespit edilen problemler için çözümler geliştirmek ve süreçte iyileştirme çalışmaları yapmaktır. Üçüncü amaç, tespit edilen problemlerin yapılan iyileştirme çabaları sonucunda çözülüp çözülmediğini incelemektedir. Bu amaçları gerçekleştirebilmek için bu araştırmada nitel araştırma yönteminden yararlanılmıştır. Araştırmanın türü ise eylem araştırması olarak ifade edilebilecektir. Amacı problem çözmek olan eylem araştırmasının üç unsuru bulunmaktadır. Bu unsurlar, problemi belirlemek, bir çözüm bulmak ve çözümü sınamaktır. Eylem araştırmasının ilk unsurunu oluşturan problemin tanımlaması aşamasında araştırmacılar, sürecin işleyişini ve yaşanan aksaklıkları bilen bireyler olarak daha çok gözlemlerden ve süreçte problem yaşadıklarını ifade eden katılımcılarla yaptıkları görüşmelerden yararlanmışlardır. Süreçte karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik olarak yeni bir otomasyon sistemi geliştirilmiş ve sürecin iyileştirilmesi hedeflenmiştir. Otomasyon sistemi web tabanlı olarak geliştirilmiş ve açık kaynak kodlu sistemlerden yararlanılarak oluşturulmuştur. Yeni otomasyon sistemiyle birlikte yapılan süreç iyileştirmeleri sonucunda, lisansüstü eğitime başvuru ve kabul sürecinde adayların karşılaştıkları problemlerin tamamı çözülmüş ve aday başvuru sürecindeki tüm faaliyetlerde iyileştirmeler yapılmıştır. Benzer şekilde jüri üyelerinin karşılaştıkları problemlerin tamamı çözülmüş ve jüri tarafından yürütülen tüm faaliyetlerde iyileştirmeler yapılmıştır. Bu çalışmada süreç iyileştirme çalışmalarının sonuçları, eylem araştırmasının paradigmasına uygun olacak şekilde gözlem ve görüşme sonuçlarıyla ifade edilmiştir. Faaliyetlerin manuel, kullanıcı etkileşimli ya da sistem faaliyeti olarak sınıflandırması yapılmış ve iyileştirme sonucundaki faaliyetlerin türleri karşılaştırılmıştır. Bir süreçte sistem faaliyetleri, kullanıcı etkileşimli ya da manuel faaliyetlerden fazlaysa, sürecin daha otonom ve hata olasılığının daha düşük bir şekilde işleyeceğine işaret etmektedir. Bu bakış açısıyla süreçte yapılan tüm iyileştirmeler, kullanıcı etkileşimli faaliyetten sistem faaliyetine ya da manuel faaliyetten daha üst düzey bir faaliyet türüne dönüştürülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Süreç yönetimi, süreç iyileştirme, lisansüstü eğitim, bilişim sistemleri, eylem araştırması