Geri Anasayfa

Detay

Sağlık Profesyonellerinin Çocuk İstismarı ve İhmalini Tanılamada Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi: Türkiye Örneği

Özet
Hemşirelerin yarıya yakını, ebe ve hekimlerin yarısından fazlasının çocuk istismar ve ihmali ile ilgili eğitim aldıkları görülmektedir. Eğitim alan grubun çok az olmasına rağmen hemşirelerin, ebelerin ve hekimlerin yaklaşık tamamı çocuk ihmal ve istismarını tanıma konusunda kendilerini yeterli bulurken çocuk ihmali ve istismarı konusunda daha fazla bilgilenme gereksinimi duyduklarını da belirtmişlerdir. Hemşirelerin istismara ve ihmali tanımlamada hekimlere, hekimlerin ebelere göre bilgi puanlarının yüksek fakat farkın anlamsız olduğu bulunmuştur. Hekimlerin istismara ve ihmale yatkın çocuğun özelliklerini tanımlamada hemşirelere, hemşirelerin ebelere göre daha yüksek olduğu bulunmuştur. Hemşirelerin çok azının, ebe ve hekimlerin yaklaşık dörtte birinin istismar ve ihmal vakasıyla karşılaştığı saptanmıştır. Hemşirelerin ve hekimlerin yarısından fazlası bu vaka ile karşılaştıklarında polise bildirdiğini fakat ebelerin yarısından fazlasının aileyi uyardığı belirlenmiştir. Öğrenimleri sırasında bu konu ile ilgili eğitim alanların sadece ihmalin çocuk üzerindeki belirtilerini tanılamada farklı olduğu görülmektedir. Sağlık profesyonellerinin İstismara ve ihmale yatkın çocukların özellikleri tanıma puanları en yüksek, istismar ve ihmale yatkın ebeveynlerin özelliklerini bilme ise en düşüktür. Sağlık profesyonellerinin istismarın bazı alanlarındaki bilgilerinin yeterli olmadığı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Sağlık Profesyonelleri, Çocuk İstismarı, Çocuk İhmali