Geri Anasayfa

Detay

BİLGİ YÖNETİMİ, DİJİTALLEŞME ve TÜRK SAĞLIK SİSTEMİ

Özet
Sürekli öğrenme ve bilgilenmenin kaçınılmaz olduğu ve bilgi devrimi ya da dijital devrim diye de adlandırılan bir çağda yaşamaktayız. Üretimde; hammadde, emek ve sermayenin yerini giderek bilginin aldığı bu çağda alışageldiğimiz pek çok kural ve ilkenin geçerliliğini yitirdiği gözlemlenmektedir. Kendine has kuralları ve ilkeleri ile artık yeni bir toplumsal ve ekonomik düzen söz konusudur. Bu düzende ayakta kalabilmek ve ona uyum sağlayabilmek için bireysel hem de toplumsal açıdan; bilgiye sahip olma ve bilgi yönetiminin gerekli kıldığı dönüşümleri sağlamak gerekmektedir. Örgütler ya da kurumlar belli bir amacı gerçekleştirmek üzere kurulan yapılardır. Ayakta kalabilmeleri; değişen talepleri karşılayabilmelerine, çağın gerektirdiği değişime uyum sağlamalarına ve diğerlerinden daha farklı bir biçimde hizmet sunumunu sağlayabilmelerine bağlıdır. Günümüz dünyasında örgütleri bu alanda hizmet sunan diğer yapılardan/rakiplerinden farklılaştırmayı sağlayan onlarının önüne geçiren araç ise bilgi ve ondan yararlanma biçimidir. Bilgiyi toplama, koruma ve yönetme biçimi kazanmayı da kaybetmeyi de belirlemektedir (Özata, Sevinç, 2010:6-21). Bu çalışmanın amacı; bilgi iletişim teknolojileri, sistemlerinin en fazla kullanıldığı sektörlerden biri olan ve Ülkemizde de bilgi yönetim sistemi uygulamalarının ilk örneklerinin görüldüğü sağlık sektöründe e-sağlık uygulamalarının mevcut durumunu ve bir kamu görevi olarak sağlık hizmeti sunumuna etkilerini ortaya koymaktır. Yapılan literatür taramasıyla; 1990’ların ortalarında ortaya çıkan elektronik bilgi yönetimi, bilgi sistemleri ve e-devlet uygulamalarının sağlık hizmeti sunumunu, yönetimini nasıl etkileyip dönüştürdüğü araştırılmıştır. Ayrıca literatür taramasıyla sağlanan bilgileri doğrulama açısından önemli olduğu düşünülerek niteliksel analiz yöntemi de kullanılmıştır. Bu kapsamda sağlık hizmeti sunucuları, bu sistemleri uygulayanlarla mülakatlar yapılarak görüş ve önerileri de alınmıştır.

Anahtar Kelimeler
Bilgi, Bilgi Sistemleri, Sağlık Hizmeti, Sağlıkta Dönüşüm