Geri Anasayfa

Detay

KİŞİSEL AKILLI TEKNOLOJİLERİN SAĞLIK AMAÇLI KULLANIMLARININ KABÜLÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ

Özet
Günümüzde, hızlı gelişim gösteren akıllı teknolojiler, bireylerin hayatını kolaylaştırmakta etkili olmaktadır. Bireylerin sağlık süreçlerini takip edebilen akıllı teknolojiler, sağlık verilerini anlık toplayarak, korumacı ve engelliyici tıp felsefesini destekleyebilmektedir. Kişisel akıllı teknolojilerin, sağlık sektöründe kullanılmasıyla, sağlığımız ile ilgili bilgilere çok daha hızlı ulaşabilmekteyiz. Bu çalışmanın temel amacı, bireylerin sağlık hizmetlerinde “kişisel akıllı teknolojileri”(KAT) kullanma niyetlerini etkileyen faktörleri araştırmak ve model olarak ortaya çıkarmaktır. Çalışmada, teknoloji kabul modeli, inovasyon difüzyon teorisi, teknolojik yenilikçilik, koruma motivasyon teorisi ve gizlilik analiz teorisi temel alınarak geliştirilen yeni bir model ele alınmıştır ve 415 katılımcıdan elde edilen anket sonuçları ile model geliştirilmiştir. Araştırma modelinin analizi için SmartPLS 3.2.3 kullanılarak yapısal eşitlik modeli geliştirilmiştir. Araştırmanın modelinde kullanılan teori ve modellerde yeralan ve ilave edilen boyutlar sırası ile, algılanan yarar, algılanan kullanım kolaylığı, teknolojik yenlikçilik, uyumluluk, denenebilirlik, imaj, algılanan önemlilik, algılanan güvenlik açığı, maliyet, algılanan gizlilik riski, algılanan avantaj, davranışsal niyet, tutum, teknoloji kaygısı, alışkanlık ve sosyal etkidir. Hipotezler cinsiyetler arasında fark olup olmadığı test edildiğinde, kadınların erkeklere göre denenebilirlik, teknoloji kaygısı ve teknolojik yenilikçiliğe önem verdiği gözlenmektedir. Kadın kullanıcılar için özel bir KAT sağlık teknolojisi ürünü tasarlanırken bu faktörlere dikkat edilmelidir. Ayrıca, cinsiyete bakılmaksızın tüm bireylerin, sağlık hizmetlerinde KAT teknoloji ürünlerinin benimsenmesinde uygunluk, tutum, algılanan avantaj ve algılanan kullanım kolaylığına daha fazla önem verdiği görülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Kişisel akıllı teknolojiler, Yapısal eşitlik modeli, Teknoloji kabul modeli, İnovasyon difüzyon teorisi, teknolojik yenilikçilik