Geri Anasayfa

Detay

ÖRGÜTSEL ADALET, ÖRGÜTSEL ANOMİ VE ÖRGÜTSEL GÜVEN ARASINDAKİ İLİŞKİ: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Özet
Örgütsel adalet, örgütsel güven ve örgütsel anomi arasındaki ilişkileri ortaya koymayı amaçlayan bu araştırmada; örgütsel güvenin örgütsel anomiye etkisi, örgütsel adaletin örgütsel güven ve örgütsel anomiye etkisi ve ayrıca örgütsel adaletin örgütsel anomiye etkisinde örgütsel güvenin aracılık rolü incelenmiştir. Bu amaca yönelik olarak Antalya’da faaliyet gösteren beş yıldızlı otel işletmelerinde çalışan kişilerden anket tekniği ile veri toplanmış ve 824 anket değerlendirmeye alınmıştır. Araştırma konuları arasında öngörülen nedensellik bağını ortaya koymak ve araştırmanın hipotezlerini test etmek amacıyla basit doğrusal, çoklu ve hiyerarşik regresyon analizleri gerçekleştirilmiştir. Örgütsel adaletin örgütsel anomiye etkisinde örgütsel güvenin aracılık rolünü ortaya koymak için yapılan hiyerarşik regresyon analizinin sonuçlarından hareketle, aracılık etkisinin anlamlılık düzeyini belirleyebilmek için de Sobel testi yapılmıştır. İşgörenlerin örgütsel adalet algılarının örgütsel güven düzeylerini pozitif ve anlamlı olarak, örgütsel anomi düzeylerini ise negatif ve anlamlı olarak etkilediği, örgütsel güven algılarının ise örgütsel anomi düzeylerini negatif ve anlamlı olarak etkilediği saptanmıştır. Son olarak bu araştırma sonucunda; örgütsel adaletin örgütsel anomiye etkisinde örgütsel güvenin kısmı aracılık etkisine sahip olduğu tespit edilmiştir. İşgörenlerin adalet algılarının yükselmesiyle örgütsel güven duyguları artmakta ve dolayısıyla örgütsel anomi düzeyleri düşmektedir. Bu çalışma ilgili değişkenler arası ilişkileri araştırmak suretiyle birtakım sonuçlara ulaşması ve bu sonuçlardan hareketle de araştırmacılara, işletme yöneticilerine, insan kaynakları uzmanlarına ve eğitim danışmanlarına öneriler sunması açısından önemli görülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Örgütsel adalet, örgütsel güven, örgütsel anomi, otel işletmeleri