Geri Anasayfa

Detay

TOPLUMSAL DEĞİŞME VE ANAOKULU İHTİYACI

Özet
Eğitimin her aşaması oldukça önemlidir. Ancak anaokulları okul hayatının ilk basamağı olması, çocuğun fiziksel ve zihinsel gelişiminin hızlandığı dönem olması, bu dönem verilen eğitimin çocuğun geleceğini şekillendirir nitelikte olması, çocukluk yıllarında kazanılan davranışların büyük bir kısmının yetişkinlikte bireyin değer yargılarını ve kişilik yapısını, biçimlendirmesi hasebiyle ayrıca önem arz etmektedir. Anaokullarının bahsedilen sebeplerden dolayı önemi ve gerekliliği aşikardır. İlaveten sosyolojik bir perspektifle başka bir gereklilik alanı da yaşanan toplumsal değişim ile olan ilintisidir. Şöyle ki; ekonomik ve sosyal hayatta meydana gelen çeşitli toplumsal değişmeler anaokullarının dünyada ve ülkemizde giderek yaygınlaştırarak önemini arttırmıştır. Özellikle kadının çalışma hayatına girmesi ile statüsünün değişmesi, aile yapısındaki dönüşüm, kentleşme ve fırsat eşitliğine verilen önemin artması ile ebeveynler çocuklarını anaokuluna daha çok göndermeye başlamıştır. Bu sebeple bu çalışma bahsedilen toplumsal değişme kategorileri ile anaokulu ihtiyacını anlatmak amacı ile hazırlanmıştır. Bu çalışmada toplamda 12 kişi ile yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Görüşmecilerin altısı öğretmen, altısı öğrenci ebeveynidir. Görüşmeler gönüllük esası ile gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerin analizinde nitel araştırmalarda kullanılan MAXQDA nitel araştırma tekniğinden faydalanılmıştır Analizler neticesinde toplumsal değişme ve anaokulu ihtiyacı temel teması altında dört kategori oluşturulmuştur. Bu kategoriler; toplumsal değişmeye bağlı olarak kadının değişen konumu ve ana okulu ihtiyacı, ücretsiz ve zorunlu anaokulu ve fırsat eşitliği, çocukların sosyalleşme ihtiyacı ve kentleşme, değişen aile yapısı ve anaokulu ihtiyacıdır. Bu kategoriler görüşmecilerin düşünce kodları ile haritalandırılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Eğitim, Anaokulları, Toplumsal Değişim, Maxqda