Geri Anasayfa

Detay

KARANLIK LİDERLİK: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Özet
Liderlik her geçen gün daha fazla ilgiyi üzerinde toplamaktadır. Bunun sebebi liderlerin, grup düzeyinden başlayarak toplumsal düzeye kadar, bütün sosyal yapılarda önemli roller üstlenmesidir. Gerek işletmelerde gerekse de diğer sosyal yapılarda, başarı veya başarısızlık lider ile ilişkilendirilmekte ve liderin davranışı belirleyici olmaktadır. Bu nedenle liderlik, araştırmacılar için önemli bir çalışma konusu olmuştur. Liderlik çalışmalarına bakıldığında; araştırmacıların genelde lideri başarılı kılan olumlu özelliklerin ne olduğu ile ilgilendiği ve lideri başarısız kılan olumsuz özellikleri incelemeyi ihmal ettikleri görülmektedir. Karanlık liderlik çalışmaları liderliğin etkilerine ters bir bakış açısı ile bakmakta ve liderin kişiliğindeki olumsuz özelliklerin, onun davranış ve kararlarını olumsuz etkilemesi ile ilgilenmektedir. Bu çalışmanın amacı; otel çalışanlarının, liderlerinin karanlık taraflarını nasıl algıladıklarını belirlemektir. Veriler, ‘Karanlık Liderlik Ölçeği’nin yer aldığı bir anket ile uluslararası bir otel zincirinin 604 çalışanından toplanmıştır. İlgili ölçeğin, güvenilir olduğu ve Türk kültüründe de kullanılabileceği görülmüştür. Yapılan açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri sonuçlarına göre, söz konusu ölçeğin 5 boyutlu orijinal halinden farklı boyutlandığı ve çalışanların liderlerinin karanlık taraflarını; “pasif agresif liderlik, narsis liderlik, paranoyak liderlik ve zorlayıcı liderlik” olarak 4 boyutta algıladıkları belirlenmiştir. Ayrıca, araştırma sonucunda; karanlık liderlik ile çalışanların yaşı (r= 0,122, p<0,01), eğitim düzeyi (r= 0,179, p<0,01) ve unvanı (r= -0,139, p<0,01) arasında düşük düzeyde anlamlı ilişkilerin olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Liderlik, karanlık liderlik, otel işletmeleri