Geri Anasayfa

Detay

BİYOKÜTLENİN KATALİTİK HİDROTERMAL SIVILAŞTIRMA YÖNTEMİ İLE SIVILAŞTIRILMASI

Özet
Biyokütle ısıl, biyolojik ve fiziksel birçok yöntemle daha değerli enerji formlarına dönüştürülebilmektedir. Biyokütlenin geleneksel yöntem ile doğrudan yakılması sonucu enerji elde edilebildiği gibi çeşitli termokimyasal işlemlerle de biyokütleden katı, sıvı ve gaz yakıtlar elde edilebilmektedir. Biyokütleden biyoyakıt üretimi için gazlaştırma, piroliz ve sıvılaştırma gibi birçok termokimyasal yöntem kullanılmaktadır. Biyokütleden elde edilen biyo yağ ın geleneksel kullanıma göre birçok avantajı vardır. Bu çalışmada prosopis farcta bitkisi 350 oC de katalitik hidrotermal sıvılaştırma yöntemi ile sıvı ve katı ürünlere dönüştürülmüştür. Elde edilen ürünler GC-MS analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Elde edilen sıvı ürünlerin GC-MS analizinde genel olarak monoaromatik, alifatik, heterosiklik ve oksijenli bileşiklerden oluşan çok sayıda farklı bileşik elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Biyokütle, Biyo-yakıt, Hidrotermal sıvılaştırma, Prosopis farcta