Geri Anasayfa

Detay

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Hazırladıkları Materyallerin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Özet
Bu araştırmada; Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının “Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı” dersi kapsamında hazırlamış oldukları materyallerin çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi’nde araştırmacının kendisi tarafından 2012 - 2013 akademik yılında verilen “Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı” dersine katılan 180 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümü okuyan 3. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Sosyal Bilgiler öğretmen adayları, güz dönemi süresince toplamda beş materyalden bir tanesini seçerek ortaokul düzeyindeki öğrencilere sunup, videoya kaydetmişlerdir. Yapılan bu araştırmada veriler, nitel araştırma veri toplama yöntemlerinden doküman incelemesi tekniği kullanılarak toplanmıştır. Bu veriler, Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının hazırlamış oldukları materyallerin fotoğrafları incelenerek elde edilmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler cinsiyet, öğretim durumu, sosyal bilim dalı, sınıf düzeyi ve ünite değişkenlerine göre incelenerek Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının Sosyal Bilgiler öğretiminde materyal tasarımına yönelik çeşitli çıkarımlarda bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adayı, Sosyal Bilgiler Öğretimi, Materyal Tasarımı.