Geri Anasayfa

Detay

Seyahat Acentası Çalışanlarının İş Değerleri Algısı ve İşten Ayrılma Niyetleri İlişkisi

Özet
Çalışanlar, turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin performanslarına etki eden en önemli faktörlerden birisidir. Motive olmuş çalışanlar hizmet kalitesi, müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakatinin sağlanmasına doğrudan etki etmektedir. Motivasyonun sağlanmasında çalışanların iş değerlerine ilişkin algıları öne çıkmaktadır. Çalışanların iş değerleri çerçevesinde işletmeden beklentilerini elde etmesi ve amaçlarına ulaşabilmesine bağlı motivasyonunda artış veya kayıp söz konusu olabilmektedir. Buna dayanarak, iş değerleri algısı düşük olan çalışanların, işten ayrılma eğiliminde artış görüleceği düşünülmektedir. Bu çalışma, seyahat acentasında çalışanlarının iş değerleri algısı ile işten ayrılma niyetleri arasındaki ilişkiyi değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, alanyazına dayalı geliştirilen anket ile veriler toplanmıştır. Anket, iş değerleri algısı ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişki durumunu belirlemek için 2017 yılı Nisan ve Mayıs aylarında Karadeniz bölgesinde (Samsun, Giresun, Ordu, Trabzon, Rize) faaliyet gösteren seyahat acentaları çalışanlarına uygulanmıştır. Anketlerin uygulanmasında kolayda örnekleme yöntemi kullanılmış ve 400 seyahat acentası çalışanı araştırmaya katılmıştır. Verilerin analizinde Spearman korelasyon, Mann Whitney U ve Kruskal Wallis analizlerinden yararlanılmıştır. Araştırma bulgularına göre, iş değerlerinin “Yetenek ve Büyüme” boyutu ile işten ayrılma niyeti arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Diğer taraftan, iş değerlerinin “Statü ve Bağımsızlık” boyutuyla işten ayrılma niyeti arasında, negatif ve anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda, kuramsal çıktılar tartışılmış, uygulamaya ve gelecek çalışmalara yönelik öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
İş değerleri, işten ayrılma niyeti, seyahat acentaları