Geri Anasayfa

Detay

ÖRGÜTSEL SOSYALLEŞMENİN ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME ÜZERİNE ETKİSİ: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA

Özet
İşletmelerin en temel amaçları verimlilik düzeylerini en üst seviyeler taşımak ve sektöründe rekabet edebilecek bir duruma gelerek varlıklarını devam ettirmektir. Bu amaçları başarmanın en önemli yollarından bir tanesi ise çalışanların yüksek performans düzeylerinde çalışmalarını sağlayabilmektir. Çalışanların yüksek performans göstermeleri için pek çok örgütsel konu yöneticilerin önünde durmaktadır. Bu örgütsel konulardan ikisi olan örgütsel sosyalleşme araştırmamızın bağımsız değişkenini, örgütsel özdeşleşme ise bağımsız değişkenini oluşturmaktadır. Örgütsel sosyalleşme kısaca, kurumda işe yeni başlayanların hem çalışma usul ve yöntemlerini öğrenmeleri hem de diğer çalışanlarla uyum içerisinde çalışabilmelerini sağlayacak bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazanabilmeleri sürecini ifade etmektedir. Örgütsel özdeşleşme ise personelin çalıştığı kurum ile bir aidiyet bağı kurması ve böylece kurumun başarılarını kendi başarısı, kurumun başarısızlıklarını ise kendi başarısızlığı gibi hissetmesi durumuna denilmektedir. Bu araştırmada çalışanların örgütsel sosyalleşme durumlarının onların örgütsel özdeşleşme düzeylerini belirlemede bir role sahip olup olmadığı saptanmaya çalışılmıştır. Bu saptamayı yapabilmek amacıyla da Elazığ şehir merkezinde bulunan banka işletmelerinde çalışan personel üzerinde bir anket çalışması yapılmıştır. Bu anketlerden elde edilen veriler daha sonra SPSS programında korelasyon ve regresyon analizlerine tabi tutulmuştur. Bu analizler vasıtası ile örgütsel sosyalleşmenin beş alt boyutunun her birisinin örgütsel özdeşleşmeye etkisi olup olmadığı incelenmiştir. Yapılan analizler neticesinde ise örgütsel sosyalleşmenin beş alt boyutunun hepsinin örgütsel özdeşleşme üzerinde pozitif ve anlamlı etkilere sahip olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Sosyalleşme, Örgütsel Sosyalleşme, Özdeşleşme, Örgütsel Özdeşleşme