Geri Anasayfa

Detay

Sağlık Kurumlarında Maddi Duran Varlıkların TMS 16’ya Göre Muhasebeleştirilmesi

Özet
Küreselleşme ile birlikte, ülkeler ekonomik anlamda birbirleriyle daha çok iletişim içerisine girmişlerdir. Bu nedenle ülkeler arasında uluslararası düzeyde anlaşılabilir ve çok yönlü iletişime olan ihtiyaç önemli bir sorun olarak ortaya çıkmıştır. Her işletme muhasebe kayıtlarında farklı uygulamalar kullanmaktadır. Bu işletmelerle ilgili çıkar gruplarının işletmelerin finansal durumu ile ilgili bilgi almak istediklerinde önemli problemler ortaya çıkmış ve bunun sonucunda bu sorunların ortadan kaldırılması için muhasebe işlemlerinde birliği sağlamak amacıyla muhasebe uygulamalarında standartlaşmaya ihtiyaç duyulmuştur. Bu standartlardan biri olan Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 16 Maddi Duran Varlık Standardı ile işletmelerin maddi duran varlık unsurlarının muhasebe kayıtlarının nasıl yapılması gerektiği ortaya konmaktadır. Bu çalışma, hastanelerin toplam varlıkları içerisinde büyük öneme sahip olan ve önemli bir yer tutan maddi duran varlık kayıtları TMS 16 Maddi Duran Varlıklar standardı açısından muhasebeleştirilip, değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Araştırma bir özel hastanede yapılmıştır. Nitel araştırma yöntemine dayanan gözlem, görüşme ve veri toplama ile yapılan bu çalışmadaki veriler; araştırma yapılan hastanedeki ilgili kişilerle yapılan yüz yüze görüşme yoluyla, maddi duran varlıklara ait idari ve mali kayıtların analizinin yapılmasıyla ve araştırmacının ilgili birimlerdeki gözlem ve çalışmaları sonucu elde edilmiştir. Elde edilen veriler TMS 16’ya göre muhasebeleştirilmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlar, mevcut sistem ile Türkiye Muhasebe Standartlarını karşılaştırma olanağı sağlamıştır ve farklılıklar ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Sağlık Kurumları, Maddi Duran Varlıklar, Türkiye Muhasebe Standartları (TMS), Amortisman.