Geri Anasayfa

Detay

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ DRAMAYA İLİŞKİN ALGILARININ İNCELENMESİ

Özet
Drama, 21. yüzyıl insanının sahip olması gereken becerilerin kazandırılmasına büyük ölçüde katkı sağlamaktadır. Okul öncesi dönemde drama uygulamalarının etkili bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için okul öncesi öğretmenlerinin gerekli bilgi ve becerilere sahip olmaları gerekmektedir. Okul öncesi öğretmenlerinin drama uygulamalarına ilişkin görüşleri ve tutumları öğretmenlerin doğrudan uygulama süreçlerine etki etmektedir. Drama uygulamalarını planlayacak ve gerçekleştirecek olan öğretmenlerin dramaya yönelik algılarının belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Bu araştırma, okul öncesi eğitimi öğretmen adaylarının dramaya ilişkin algılarını metaforlar aracılığıyla ortaya çıkarmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kapsamında fenomonolojik yaklaşım kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2014-2015 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı’nda drama dersini almış olan toplam 138 ikinci sınıf okul öncesi eğitimi öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak 7 açık uçlu sorudan oluşan bir görüş bildirme formu kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde içerik analizi kullanılmış olup veriler sayısal değerlerle ifade edilmiştir. Araştırmada, okul öncesi eğitimi öğretmen adaylarının dramaya, dramanın aşamalarına, dramada öğretmenin ve çocuğun rolüne yönelik (n=523) farklı metafor ürettikleri, öğretmen adaylarının dramaya ve dramanın aşamalarına yönelik farklı metaforlar ürettikleri, dramaya ilişkin en çok hayat (n=42), drama etkinliklerinde öğretmenin rolüne ilişkin ise en çok “Lider/rehber” (n=63) kategorisi altında metaforlar ürettikleri sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Drama, Metafor, Okul Öncesi Eğitimi Öğretmen Adayı