Geri Anasayfa

Detay

KÂR MARJININ BELİRLEYİCİLERİNİN İNCELENMESİ: TURİZM İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Özet
Kâr, yönetim muhasebesi açısından bakıldığında maliyet ve hacim ile ilişkilendirilen bir konudur. kâr marjı ise satışlar ile kâr arasındaki oransal ilişkiyi göstermektedir. İşletmeler kendi içerisinde yüksek kâr marjlı ve düşük kâr marjlı işletmeler olarak ikiye ayrılabilirler. Turizm işletmeleri de sundukları hizmete göre bu iki kategori içerisinde değerlendirilebilir. Bu çalışmanın amacı turizm işletmelerinde kâr marjının belirleyicilerinin araştırılmasıdır. NACE (Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması) 2/1 sektöründe faaliyet gösteren konaklama ve yiyecek/içecek işletmeleri bu çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. İlgili örneklemde 21 farklı ülkeden toplam 334 turizm işletmesine ait cari oran, finansal kaldıraç oranı, toplam aktif büyüklüğü ve çalışan sayısı verilerinden yararlanılmıştır. Çalışmada en geniş veri setini kapsayacak şekilde 2007 ile 2016 yılları arsındaki veriler kullanılmıştır. Panel sabit ve panel rastsal etkiler modellerinin uygulandığı bu çalışmadan elde edilen sonuçlara göre; cari oranın ve aktif büyüklüğünün örneklemde yer alan işletmeler için kâr marjını pozitif, finansal kaldıraç oranının ve çalışan sayılarının ise kâr marjını negatif yönde etkilediği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Kâr, Kâr Marjı, Turizm, Turizm İşletmeleri