Geri Anasayfa

Detay

Türkiye'de Döviz Kuru ile Enflasyon Arasındaki İlişkinin VAR Tekniği ile Analizi

Özet
Yüksek enflasyon, özellikle gelişmekte olan ülkelerin temel sorunlarından biri olmaktadır. Ülke içinde ekonomik istikrarın sağlanabilmesi için enflasyon oranı yakından izlenmelidir. Ekonomik büyümenin gerçekleşmesi, ekonomide belirlenen hedeflere ulaşılması ve küresel arenada rekabet gücünün korunması gibi önem arz eden hususlar fiyat istikrarına dayalı bir makroekonomik performans ile elde edilebilir. Artan döviz kuru ile fiyatlar genel düzeyinin artması beklenir. Döviz kurlarında meydana gelen bir artışın özellikle dışa bağımlı üretim yapısına sahip ülkelerde fiyatlar genel seviyesine yansıma düzeyi yüksek olmaktadır. İthal malın fiyatı döviz kuru etkisi ile yükselmekte, bu artış önce üreticiye ve sonrasında tüketiciye yansımaktadır. Bu nedenle enflasyon ile döviz kuru arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi ve ülke içinde fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik politikaların, döviz kurlarının etkisinin dikkate alınarak tesis edilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda döviz kuru politikalarının iç ve dış dengenin sağlanmasındaki belirleyici etkisi göz önünde bulundurmalı ve enflasyon üzerindeki etkisi tespit edilmeye çalışılmalıdır. Bu çalışmada 2005-2017 dönemi için Türkiye’de döviz kuru ile enflasyon arasındaki ilişki VAR (Vektör otoregresif) Tekniği ile analiz edilmiştir. Ayrıca enflasyon ile döviz kuru arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisinin varlığı Granger nedensellik testi ile ortaya konulmuştur. Etki-tepki analizi ile değişkenlerin bir birimlik şoklara verdikleri tepkiler incelenirken, varyans ayrıştırması ile değişkenlerin açıklayıcılıkları incelenmiştir. Çalışmanın sonucu Türkiye’de döviz kurunun enflasyon üzerine geçişkenliğinin yüksek olduğunu, döviz kurunun enflasyonu belirleyen temel unsurlardan biri olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler
Enflasyon, Döviz Kuru, VAR Analizi