Geri Anasayfa

Detay

Öğrenci Harcamalarının İlin Ekonomisine Katkılarının Munzur Üniversitesi Yönünden Değerlendirmesi

Özet
Yükseköğretim kurumları üniversiteler tarihin her döneminde olduğu günümüzde de toplumun saygın birer kurumu olmayı başarmışlardır. Nitelikleri gereği yerel, bölgesel ve küresel düzeyde sosyal ve ekonomik refah için yaşamsal bilgiyi üretmiş, korumuş ve yaymışlardır. Ayrıca fiziki yatırımlar, akademik, idari personel ve öğrencilerinin yaptıkları harcamaları ile kuruldukları yerlerdeki iktisadi gelir dâhil, sosyo kültürel yapılara önemli katkılarda bulunmuşlaradır. Bu çalışmayla sayıları hızla artan ve ülkenin bütün illerine en az bir üniversite olacak şekilde yayılan üniversitelerin, kuruldukları illerin iktisadi gelirlerine ne düzeyde katkı sundukları Munzur Üniversitesi yönünden değerlendirilmiştir. Tarama modelinde tasarlanan araştırma verileri 2016-2017 öğretim yılında Munzur Üniversitesi’nde okumakta olan 6122 öğrenciden tesadüfî örnekleme tekniği ile seçilen 725 öğrenciye uygulanan ölçekten elde edilmiştir. Verilerin analizinde öğrencilerin demografik özelliklerini belirlemek ve harcama dağılımlarının göstermek maksadıyla frekans, yüzdelik ve ortalama testleri; ölçek içerisinde yer alan bazı sorular arasındaki ilişkilerin tespiti için ise Ki-kare bağımsızlık testi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre; öğrenciler aylık ortalama 602 TL’ lik gelirin 531 TL’lik kısmını kent merkezinde harcamışlar. Gelirlerinden en çok gıda ve beslenmeye, en ise sosyal etkinliklere harcamışlar. Bu harcama miktarı ile öğrencilerin ilin iktisadi gelirine yüksek düzeyde bir katkı sundukları söylenemez. Ayrıca araştırma bulgularına göre; öğrenciler, öğrenim gördükleri kentte yaşam beklentilerinin karşılanma düzeyinin düşük, buna karşılık yaşam maliyetini ise oldukça yüksek bulmuşlardır. Tunceli Munzur Üniversitesini tercih nedenleri içinde yaşadıkları yere yakın ve üniversite giriş puanlarının öncelikli olarak rol oynadığı yanında, diğer önemli bir bulgu, Munzur Üniversitesi öğrencilerinin neredeyse tamamına yakının Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge illerinden gelmiş olmalarıdır. Yapılması gereken başta mali olmak üzere, fiziki, sosyal ve eğitim ile ilgili öğrencilerin kendilerini geliştirebilecekleri imkân ve olanaklara kavuşturulmalarıdır. Diğer önemli bir durum ise Türkiye’nin her yöresi dâhil, bölge ülkelerinden Munzur Üniversitesine öğrencilerin gelmesini sağlamaktır. Bunun için kentin yaşam maliyeti düşürülmeli, buna karşılık sosyal yaşam alanı ise zenginleştirilmelidir. Üniversitenin ise sosyal, kültürel ve en önemlisi ise eğitim ile ilgili öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik alınması gereken tedbirlerin alınması gerekmektedir. Ayrıca özel ve kamu ayrımı yapmaksızın, kentin tüm sivil toplum kurum ve kuruluşları başta olmak üzere, yerel yönetimleri ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları bu ara başkent örgütünün de Tunceli’de öğrencilerin sağlıklı bir eğitim görebilmelerini sağlayacak yönde tedbirleri ortaklaşa almaları önemli görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Üniversite, öğrenci harcamaları, kalkınma, yerel ekonomi, eğitim.