Geri Anasayfa

Detay

SOSYOBİLİMSEL KONULARA YÖNELİK ANİMASYONLARIN ETKİLİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

Özet
Bu çalışma, sosyobilimsel konulara yönelik animasyonların sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyobilimsel konulara yönelik bilimsel düşünme alışkanlıklarına etkisini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Çalışmaya Artvin Çoruh Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği programında okuyan 59 birinci sınıf öğrencisi katılmıştır. Yarı deneysel araştırma yönteminin kullanıldığı bu çalışmada deney ve kontrol grupları rastgele atanmıştır. Çalik ve Coll (2012) tarafından geliştirilen, “Bilimsel Düşünme Alışkanlıkları Ölçeği” ön-test ve son test olarak kullanılmıştır. Bağımsız gruplar t-testi bulgularına göre, deney ve kontrol grupları arasında son testte “merak” alt faktörlerinde deney grubu lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Çalışmanın sonucunda, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyobilimsel konularla ilgili bilimsel düşünme alışkanlıklarının nedenlerini sorgulayan nitel veya karma çalışmaların yapılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler
Animasyonlar, Bilimsel Düşünme Alışkanlıkları, Sosyal Bilgiler Öğretmen Adayları, Sosyobilimsel Konular