Geri Anasayfa

Detay

DEVLET ÜNİVERSİTELERİ LİSANS PROGRAMLARINDA OKUYAN ÖĞRENCİLERİN HARCAMA ALIŞKANLIKLARI

Özet
Bu çalışma, devlet üniversitelerinin lisans programlarında kayıtlı öğrencilerin harcama alışkan-lıklarını ortaya çıkarmak ve elde edilen bulguların üniversite yönetimi, yetkililer ve ailelerle paylaşılmasını amaçlamaktadır. Araştırma İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’ nin Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Bilimleri fakültesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Tıp Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Turizm Fakültesinde okuyan 391 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın bağımlı değişkenini öğrencilerin harcama alış-kanlıkları ( barınma, beslenme, giyim, eğlence, ulaşım, sigara, bakım, kitap / kaynak, iletişim, spor / kültür, alkol, kırtasiye, elektronik, sağlık, şans oyunları), bağımsız değişkeni ise lisans öğrencilerini bazı bireysel özellikleridir. Öğrencilerin aylık ortalama harcamalarının 1182 TL olduğu görülmektedir. Harcama kalemleri incelendiğinde sırasıyla barınma, beslenme, kıyafet ve eğlencenin en çok yer tuttuğu görülmektedir. Öğrencilerin harcama alışkanlıkları cinsiyet ve kayıtlı olunan fakülte değişkenleri bakımından istatistiksel olarak farklılık göstermektedir. Er-kek öğrenciler kadın öğrencilere göre toplamda daha fazla harcama yapmaktadır. Öte yandan fakülte değişkeni açısından bakıldığında Turizm Fakültesi’ nde okuyan öğrencilerin diğer tüm fakültelerde okuyan öğrencilerden daha fazla harcama yaptıkları ve farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir. Öğrencilerin %76,2’ si online alışveriş yapmakta, %35’ i tasar-ruf yapabildiğini belirtmekte ve kredi kartı kullanan öğrencilerin %35,6’ sı ise kredi kartı bor-cunu ödeyemediğini ifade etmektedir. Öğrencilerin %93,8’ i ise kredi veya burs almaktadır.

Anahtar Kelimeler
Lisans öğrencileri, harcama alışkanlıkları, finansal okuryazarlık