Geri Anasayfa

Detay

Marka Değeri Boyutlarının Marka Bağlılığı ve Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisi: X markası Beyaz Eşya Kullanıcıları Üzerine Bir Uygulama

Özet
Bu çalışmada, tüketicilerin markanın; imajı, çağrışımı, algılanan kalite ve marka farkındalığının marka bağlılığı ve satın alma niyeti üzerine etkilerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırma verileri, İstanbul İlinde 384 kişiye yüz yüze anket yöntemi uygulanarak elde edilmiştir. Daha sonra bu veriler Cronbach Alfa Katsayısı yöntemi, Normallik testi, Faktör Analizi, Korelasyon ve Çoklu Regresyon Analizi ile test edilmiştir. Araştırma sonucunda, marka imajı, algılanan kalite ve marka farkındalığının marka bağlılığını ve satın alma niyetini etkilediği belirlenmiştir. Marka bağlılığını etkileyen en önemli faktör marka imajı iken, satın alma niyetini etkileyen en önemli faktör marka farkındalığı olarak tespit edilmiştir. Ayrıca marka bağlılığı ve satın alma niyeti ile en yüksek ilişki marka imajı arasında bulunurken, en düşük ilişki ise marka çağrışımı arasında bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler
Marka bağlılığı, satın alma niyeti,