Geri Anasayfa

Detay

Minimum Kapsayan Ağaç Yöntemi Kullanılarak Finansal Performans Karşılaştırılması: Havayolları Şirketlerinde Bir Uygulama

Özet
Teknolojinin hızla gelişmesiyle uçak üretimi artmış, havayolu ulaşımı, kara, demiryolu, deniz yollarından daha hızlı ulaşım sağlayarak havayolu ile ulaşımın öneminin dünyada artmasını sağladı. Havayolu şirketleri sektördeki paylarını her geçen gün arttırarak önemli bir sektör haline gelmiş ve sektörün büyümesi devam etmiştir. Çalışmanın amacı, dünyadaki havayolu şirketlerinin finansal performansları açısından başarılarını değerlendirmektir. Finansal performansı değerlendirmek için çeşitli rasyolar kullanılmıştır. Havayolu şirketlerinin 2008-2014 dönemine ait finansal tablolarından yararlanılarak rasyolar hesaplanmıştır. Uygulamada oran analizinden elde edilen veriler Minimum Spanning Tree yönteminde kullanılması çalışmaya farklılık katmaktadır. Finansal performans göstergesi olarak alacak deviz hızı, alacakların ortalama tahsil süresi, stok devir hızı, stokların devir süresi, aktif devir hızı, net kar marjı, aktif karlılık oranı ve özsermaye karlılık oranı kullanılmıştır. 19 havayolu şirketinin 2008-2014 dönemi rasyoları, Minimum Spanning Tree (MST) yönteminde kullanılarak analiz yapılmıştır. Oran analizine sahip şirketler arasındaki ilişkiler, ekonofizik disiplinde sıklıkla kullanılan Minimum Spanning Tree (MST) yaklaşımı kullanılarak analiz edilmiştir. Serinin doğrulamaları Fourier dağılımı ile test edilmiştir. Sonuçlar, havayolu şirketlerinin finansal peformanslarını artırdıklarını ve Türk Hava Yollarının her geçen yıl karlılık, toplam varlık ve satış gelirleri açısından büyüdüğünü göstermektedir.

Anahtar Kelimeler
Sivil Havacılık, Rasyo Analizi, Minimum Örten Ağaç