Geri Anasayfa

Detay

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE KURUMSAL İTİBAR İLİŞKİSİ

Özet
Kurumsal sosyal sorumluluk, ülkemizde 1980 yılı sonuna kadar dikkate alınan bir kavram haline gelmiştir. Konuyla ilgili çalışmalar özel sektörde ilk sırada yer almış, kamu sektöründeki kurumların misyon ve vizyon belirleme görevi olmuştur. 2000'lerin başından beri zorunlu hale gelmiştir. Bu uygulamaların amacı, özel sektörün ve kamu sektörünün paydaşların sorumluluğunun farkında olmasıdır. Böylelikle, bu organizasyonlar hem çalışanlar hem de çevreleri için sorumluluk alarak sürdürülebilirliklerini sağlayacaktır. Bu nedenle, şirketler küresel rekabet ortamında orta ve uzun vadede stratejik bir rekabet avantajı yaratma fırsatına sahip olacaklardır. Günümüzde kurumsal sosyal sorumuluk ile ilgili çeşitli uygulamalara da çok sık rastlanmaktadır. Bu araştırma, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde bir üniversiteye devam eden öğrenciler ve çalışanlar üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmanın amacı, kurumsal sosyal sorumluluk algılarının kurumsal algı ve boyutlar üzerindeki etkilerini (Duygusal Etkililik, ürün ve hizmetler, Vizyon ve Liderlik, İşyeri ortamı, sosyal ve çevresel sorumluluk, finansal performans) incelemektir. Toplam 328 katılımcı üzerinde yapılan anket sonucunda, öğrencilerin ve çalışanlarının kurumsal sosyal sorumluluğun artmasına ilişkin algılarının anlamlı ve aynı yönde arttığı ve bu ilişkinin çok güçlü olduğu görülmüştür. Öte yandan, katılımcılar sosyal ve çevresel sorumluluğu kurumsal sosyal sorumluluk ve kurumsal sosyal sorumluluktan daha anlamlı bulmuşlardır. Vizyon ve liderliği kurumsal itibar açısından en az anlamlı olarak algılıyorlardı. Ayrıca çalışılan yaş, cinsiyet, kıdem, eğitim düzeyi ve bölüm algıları arasında anlamlı farklar olduğu da gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Kurumsal İtibar, Yapısal Eşitlik Modeli