Geri Anasayfa

Detay

TEREKE KAYITLARINA GÖRE ÇORUMLU KADINLARIN XIX. YÜZYILDA GİYİM-KUŞAM KÜLTÜRÜ (1842-1909)

Özet
Osmanlı tarihi kaynakları arasında Şer’iyye Sicilleri’nin önemli bir yeri vardır. Şer’iyye sicilleri Osmanlı Devletinde toplumun tümüyle ilgili olayları ve bunlarla ilgili mahkeme kararlarını içeren kaynaklardır. Bu siciller içerisinde bulunan tereke kayıtları sosyal ve iktisadi tarih hakkında bize çok önemli veriler sunarlar. Ölen kişilerin mirasçılarına bıraktıkları her türlü menkul ve gayrimenkulleri içeren tereke kayıtları, kaydedildiği yerin sosyo-ekonomik yapısının aydınlatılması bakımından önemli kaynaklardandır. Çorum Şer’iyye Sicillerine göre tespiti yapılmaya çalışılan 1258-1324/1842-1906 arası Çorum kadınlarının giyim kuşam kültürü için on altı tane sicil incelenmiştir. Bu siciller incelendiğinde konuyu aydınlatacak 103 tane kadın tereke kaydı olduğu görülmüştür. 103 kaydın, tereke yekûnlarının belirlenmesinden sonra toplumdaki farklı grupların temsil edilebilmesi için en zengin, en fakir ve ortalama terekesi olan üçer kişi seçilmiştir. Bu kişilerin belirlenmesinde tereke olarak farklı aralıkların seçilmesine dikkat edilmiştir. Bu terekelerin hepsi Müslüman kadın terekesidir. Bu sayede defterde bulunan kayıtlar vasıtasıyla Çorum tarihindeki bir kesite dair kadın giyimi hakkında fikir sahibi olunabilecektir. Böylece Çorum kültür tarihine katkı sağlanabilmesi umulmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Tereke Kaydı, Çorum, Kadın Giyimi