Geri Anasayfa

Detay

Tüketicilerin Duygusal Zekâsının İçgüdüsel ve Kompülsif Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkisi: Aksaray İli Örneği

Özet
Tüketiciler yaşamları boyunca ihtiyaç ve isteklerini gidermek için birçok mal ve hizmet satın almaktadırlar. İhtiyaç ve isteklerini gidermek için harekete geçen tüketiciler, pazarların ve pazarlarda faaliyette bulunan tüm işletmelerin merkezinde yer alırlar. Fakat son yıllarda tüketim, fizyolojik ihtiyaçları tatmin etme sürecinden çok daha yoğun bir biçimde psikolojik tatmin, çevre ve dış dünya ile kurulan bir iletişim aracı olarak görülmeye başlamıştır. Bu nedenlerden dolayı işletmeler için tüketicilerin; demografik özellikleri, anlayış ve algılayış farklılıkları, tercihleri büyük önem taşımaktadır. Çünkü artık tüketiciler alışveriş yaparken rasyonel davranmak yerine duyguları ile hareket etmekte ve içgüdülerine kulak vermektedir. Bunun sonucunda da bir alışveriş çılgınlığı ortaya çıkmaktadır. Bu varsayımdan hareketle araştırmanın amacı, tüketicilerin içgüdüsel ve kompülsif satın alma davranışlarda bulunduklarında duygusal zekânın etkisinin olup olmadığını belirmektir. Bu amaçtan hareketle, daha sık alış veriş yaptığı düşünülen 18-65 yaş arası tüketicilerin duygusal zekâ düzeylerinin içgüdüsel ve kompülsif satın alma eğilimlerine etkisi araştırılmıştır. Wong ve Law (2002)’ın duygusal zekâ ölçeği, Dursun ve Yener (2014)’in içgüdüsel satın alma davranış ölçeği ve Edwards (1993)’ın kompülsif satın alma ölçeği kullanılarak oluşturulan anket, Aksaray ilinde yaşayan ve alışveriş merkezi, alışveriş mağazası gibi tüketim mekânlarını ziyaret etme olasılığına sahip 554 katılımcıya uygulanmıştır. Araştırmada duygusal zekânın kompulsif satın alma davranışını kısmen etkilediği, fakat içgüdüsel satın alma davranışını hemen hemen hiç etkilemediği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Kompülsif Satın Alma, İçgüdüsel Satın Alma, Duygusal Zekâ