Geri Anasayfa

Detay

Jandarma personelinin bilgi okuryazarlığı ve teknoloji yeterlilik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

Özet
​Bilgi okuryazarlığı özellikle bilgi toplumuna geçiş sürecinde büyük önem kazanan bir yeterliliktir. Günümüzde teknoloji ile ilgili ilerlemelerin her geçen gün artması ve güvenlik hizmetlerine entegre edilmesi, güvenlik hizmetlerinde görevli personelin de teknoloji ve bilgi okuryazarlık düzeylerinin önem kazanmasına neden olmuştur. Yapılan bu araştırmada, jandarma personelinin bilgi okuryazarlığı ve teknoloji yeterlilik düzeylerinin arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada bu çerçevede, 2018 yılının Ocak-Mayıs ayları arasında Tunceli Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevli n=390 jandarma personeli üzerinde anket uygulaması yapılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre teknolojik yeterlilik düzeyleri eğitim ve rütbeye göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermektedir (p<0.05). Bilgi ihtiyacını tanımlama ise yaş, eğitim, mesleki deneyim ve rütbeye göre istatistiksel olarak anlamlı derecede farklılık göstermektedir (p<0.05). Bu farkların dışındaki tüm ölçek ortalamaları arasındaki farklar istatistiksel olarak anlamlı değildir (p>0.05). Korelasyon analizi sonuçlarına göre teknoloji yeterliliği ile bilgi okuryazarlığı boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmemiştir (p>0.05). Bu nedenle, teknoloji yeterliliğini arttırmak için, bilgi okuryazarlığını arttırmaya yönelik çalışmaların yapılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler
Jandarma, bilgi okuryazarlığı, teknoloji, yeterlilik.