Geri Anasayfa

Detay

Pozitif Psikolojik Sermayenin Girişimcilik Eğilimi Üzerine Etkisi ve Bir Araştırma

Özet
Son dönemlerde yaşanan ekonomik krizler, karşılaşılan işsizlik sorunu ve iş dünyasının diğer bir takım problemleri nedeni ile girişimcilik kavramı artan bir trendle önem kazanmakta, konu ile ilgili araştırmalar artış göstermektedir. Artan önemine ve etkisinin geniş bir alanda olması nedeni ile girişimcilik birçok disiplinin araştırma konusu olmaktadır. İşletme, İktisat, Ekonomi, Yönetim gibi bilim dallarının girişimciliğe yönelik ilgisi devam etmekle birlikte, sosyoloji ve davranış biliminin, girişimcilik araştırmalarına farklı bir bakış açısı kazandırdığı dikkat çekmektedir. Yapılan araştırmalarda girişimciliğin önündeki engeller tespit edilmekte, girişimcilik kültürünün yaygınlaşması için yapılması gereken çalışmalar ortaya konulmakta, etkilendiği faktörler belirlenmektedir. Girişimcilik faaliyeti ile ilgili yapılan araştırmalar incelendiğinde, girişimciliğin bazı toplumlar da hızla ilerlerken bazı toplumlar da ise oldukça düşük seviyede olduğu görülmektedir. Araştırmacılar toplumlar arsındaki bu farklılığın oluşmasında kültürün önemli bir rol oynadığını ifade etmektedirler. Girişimcilik faaliyetlerini ve eğilimini etkileyen faktörlerden bir tanesininde psikolojik sermaye olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmamızın amacı; psikolojik sermayenin, girişimciliğe yönelik heveslilik, yenilikçilik, kararlılık ve işgören olmama boyutlarından oluşan girişimcilik eğilimi üzerindeki etkisini araştırmak ve aralarındaki bağlantıyı incelemektir. Araştırma kapsamında 118 girişimci adayına anket uygulanmış ve anket sonucu elde edilen veriler SPSS 22.0 paket programı ile değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Araştırma sonucunda, psikolojik sermayenin, girişimcilik eğiliminin alt boyutlarından olan girişimciliğe yönelik heveslilik ve kararlılık boyutlar üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu sonucu elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Psikolojik sermaye, Girişimcilik, Girişimcilik Eğilimi.