Geri Anasayfa

Detay

Umudu Uzakta Aramak: Süryanilerin Turabdin’den Göçü

Özet
İnsanlık tarihi aynı zamanda bir göçler tarihidir. Prehistorik dönemlerden günümüze, göçe bir şekilde maruz kalmayan ya da bir yerden başka bir yere/yerlere göç etmeyen herhangi bir topluluktan söz etmek neredeyse imkansızdır. Gerek yurtiçine gerek yurtdışına doğru olmak üzere göç olgusu Türkiye toplumsal yapısının da önemli sorunlarından birisidir. Göç üzerine yapılmış araştırmalarda, göçmen gönderen ülkelerde daha çok göçe neden olan ekonomik etkenler üzerinde durulurken, göçmenlere ev sahipliği yapan ya da yapmak zorunda kalan ülkelerde ise, göçmenlerin neden oldukları sosyal, kültürel ve dinsel etkenlere yoğunlaşma konuları daha ağır basmaktadır. Dolayısıyla her iki tarafta da çoğu zaman konunun önemli çehreleri ıskalanmaktadır. Göç sosyo-kültürel değişim için bir etken olduğu gibi, göçe maruz kalanlar için aynı zamanda bir semptomdur. Her ne kadar dünyanın farklı yerlerindeki göç ve göçmenlerin ortak deneyimleri varsa da, kendi başına kompleks ve farklı bir olgu olan göçün, hemen her birey ve grup üzerinde özgün etkileri de vardır. Bu bildiri de bu özgünlüklerden birisi olan Süryani göçü üzerinde durulacaktır. Her ne kadar bu konuda Türkiye’de yapılmış kayda değer çalışma yoksa da, Süryanilerin göçmen oldukları ülkelerde farklı bilim disiplinlerince yapılmış ve yapılmakta olan çalışmalar bulunmaktadır. Ortadoğulu Ortodoks Hıristiyan bir etno-dinsel grup olan Süryaniler, günümüz Türkiye’sinde başta Mardin ve İstanbul olmak üzere Antakya, Diyarbakır, Şırnak gibi illerde yaşamaktadırlar. Müslüman olmayan toplulukların Türkiye’den göçü 1900’lere uzansa da, Süryaniler sosyo-politik ve ekonomik nedenlerle 1955, 1974 yılları ve daha yoğun olarak 1980’in ikinci yarısında memleketlerinden yoğun bir şekilde Avrupa ülkeleri, Amerika ve Avustralya’ya göç etmişlerdir ve kuşkusuz pek çok sorunla da karşılaşmışlardır. Bunun yanında, ekonomik gelişmelerle birlikte Süryanilerde eğitim ve dolayısıyla politik konularda gelişmeler de olmuştur. Son yıllarda memleketlerine kesin dönüş yapan Süryani ailelerde bu etki ve gelişmeler rahatça izlenebilmektedir. Bu çalışmada, Süryani göçünün nedenlerine kısaca değinildikten sonra, göçün Süryaniler üzerindeki etkileri bağlamında; son zamanlarda memleketleri olan Turabdin’e (Mardin) geri dönen Süryanilerde geri dönüş sürecinin oluşum dinamikleri yanında; geri döndüklerinde “ev”lerinde karşılaştıkları ve karşılaşmaları olası sosyo-ekonomik, siyasal ve kültürel olgular ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler
Turabdin, Süryaniler, Göç, Geri Dönüş.