Geri Anasayfa

Detay

Yas Psikolojisi: Yas ve Dindarlık İlişkisi Üzerine Ampirik Bir Araştırma

Özet
Bu çalışma, yas ile dindarlık arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla tasarlanmıştır. Çalışma ilişkisel tarama yöntemine uygun, anket (ölçek) tekniğinin kullanıldığı bir saha araştırması niteliğindedir. Yaş aralığı (ranj) 19-40 arasında değişen, 300 kişilik bir örneklem grubunda uygulanan araştırmada, ‘yas ölçeği’ ve ‘içsel dini motivasyon ölçeği’ kullanılmıştır. Çalışmada yas ile dindarlık, cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, yerleşim birimi, kaybedilen kişinin yaşı, kaybedilen kişiyle ilişki, yakınlık derecesi, yas tutan bireyin duyguları dışa vurma düzeyi şeklindeki bağımsız değişkenler açısından incelenmiştir. Bireyin kayıptan sonra profesyonel destek alıp almaması bağımsız değişken olarak sorulmuş, ancak yeterli sayı bulunamadığı için ilişkiye sokulamamıştır. Elde edilen bulgulara göre, yas ile dindarlık arasında istatiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Diğer bağımsız değişkenler ile yas arasında ise istatiksel olarak anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Buna göre kadınlar erkeklere göre daha fazla yas tutmaktadır. Katılımcıların yaşı yükseldikçe yas puanlarının düştüğü görülmüştür. Benzer bir şekilde eğitim düzeyi yükseldikçe yas puanlarının azaldığı tespit edilmiştir. Kaybedilen kişiyle ilişkinin samimiyeti arttıkça yas puanlarının da arttığı tespit edilmiştir. Kaybedilen kişinin yaşı artıkça yas azalmaktadır. Kaybedilen kişiye yakınlık derecesi arttıkça yas puanlarının yükseldiği görülmüştür. Yas tutan bireyin duygularını dışa vurma düzeyi arttıkça yasın azaldığı tespit edilmiştir. Ayrıca kayıp yaşayan bireylerin sadece %2’si (6 kişi) profesyonel destek aldığı bulgusu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Kayıp/Kaybetme, Yas, Dindarlık, İçsel Dini Motivasyon.